Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.meettobe.nl.

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring vind u de gegevens van Meet to be. Tevens leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden ik uw persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. Deze privacyverklaring is geheel van toepassing voor deze website www.meettobe.nl.

Gegevens Meet to be
Eigenaar
Ramon Olijslagers
Heezerweg 115
5614HC
Eindhoven

KVK-nr. 66111404
Triodos NL70 TRIO 0338 5317 85 op naam R.J. Olijslagers
Mypos GB75MPOS00996301698729 (PIN)

AGB-Codes therapeut 90102762 & Praktijk 90062178
NBVH nummer 16019
RBCZ nummer 174575R

info@meettobe.nl
ramon@meettobe.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaat Meet to be; het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die Meet to be verwerkt
Meet to be verwerkt de volgende gegevens die door u zelf is opgegeven via het contactformulier;
Voor- en achternaam
Telefoon nummer
Email-adres
Info vanuit het door u zelf ingevulde bericht.

Doeleinden
Uw persoonsgegevens verwerkt Meet to be voor de volgende doeleinden
Contact via telefoon of e-mail
Te kunnen informeren over mijn diensten

Meet to be verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. Meet to be verwijdert uw gegevens indien er géén diensten worden afgenomen. Mochten er diensten worden afgenomen in een overeenkomst slaat Meet to be deze gegevens op in een persoonlijk dossier.

Meer informatie over info privacy zie

Voor de website
https://www.one.com/static/info-privacy-notice.do

Voor Triodos
https://www.triodos.nl/nl/over-triodos-bank/cookie-statement/

Voor Mypos
https://www.mypos.eu/nl/terms-conditions/doc:PP


Privacybeleid Meet to be praktijk

 

Afspraken i.v.m. uw gegevens

• Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard.
• Uw NAW-gegevens worden tevens in een digitaal cliënten gegevensbestand geplaatst. Dit  bestand is beveiligd door een wachtwoord en wordt in een afgesloten kast bewaard.
• In de telefoon van de praktijk wordt de voornaam, achterletter(s) en telefoonnummer opgeslagen om communicatie mogelijk te maken. De telefoon is beveiligd door een wachtwoord.
• In de personal computer van de eigenaar van de praktijk wordt de voornaam en achterletter(s) opgeslagen om de administratie adequaat te kunnen laten verlopen. De computer is beveiligd door een wachtwoord.
• Ik ben ZZP-er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers en NAW- gegevensbestand. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim. De dossiers en NAW-gegevensbestand zullen niet worden gedeeld zonder schriftelijke toestemming van degene ter name van dat dossier.
• Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

 

Doeleinden van uw gegevens die door mij worden verwerkt

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.

1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

 

Verantwoordelijkheid externe partners

• Ik ben niet verantwoordelijk voor het handhaven van privacy gevoelige informatie bij Google, One.com, Triodos & Mypos. Mogelijke datalekken die hier ontstaan vallen dan ook niet onder mijn aansprakelijkheid.

Bij goedkeuring van deze afspraken, doeleinden & verantwoordelijkheden wordt er een getekende versie in het dossier van de cliënt geplaatst om misverstanden te voorkomen.